โครงการอ้างอิงของเครื่องปรับอากาศไดกิ้น - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

โปรเจคอ้างอิง

การปรับอากาศคือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในบริเวณหนึ่งให้เป็นไป ตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้ว การปรับอากาศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ การใช้งานได้เป็น 2 ประเภท การปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายเป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความเย็นสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือ ทำงานอยู่ในที่บริเวณนั้นๆ เช่น การปรับอากาศภายในบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

โปรดเลือกประเภทของสถานที่ติดตั้ง

สถานที่ติดตั้งประเภทโรงแรม

สถานที่ติดตั้งประเภทสำนักงาน

สถานที่ติดตั้งประเภทโรงเรียน

สถานที่ติดตั้งประเภทที่อยู่อาศัย

สถานที่ติดตั้งประเภทโรงพยาบาล

สถานที่ติดตั้งประเภทโรงงาน

สถานที่ติดตั้งประเภทพิเศษ