นโยบายการรับประกันสินค้า และงานบริการจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

นโยบายการรับประกันสินค้า
และงานบริการ

เงื่อนไขการรับประกันงานล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ

งานล้างเครื่องปรับอากาศ

รับประกันงานเป็นระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ล้างเสร็จ ประกอบไปด้วยด้านความสะอาด, น้ำรั่ว, น้ำหยด, เสียงดัง จากการประกอบชิ้นส่วนหรือ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้างเครื่องเท่านั้น

งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ

รับประกันงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ซ่อมเสร็จ ประกอบไปด้วยอะไหล่ที่ดำเนินการเปลี่ยน ค่าแรงตามขอบเขตงาน ที่ได้ดำเนินการซ่อม

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เครื่องปรับอากาศ

การรับประกันเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วน หรือ ข้อผิดพลาดในการ ผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ

2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง

3. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะ เวลารับประกัน 1 ปี แรก เฉพาะเมื่อผู้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยถูกต้องตามข้อแนะนำ ในสมุดคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้แนบมากับเครื่องเท่านั้น

4. รับประกันแผงอินเวอร์เตอร์พีซีบีตัวคอยล์ร้อนภายนอกอาคารสำหรับ
เครื่องปรับอากาศ Room Air อินเวอร์เตอร์ R32 ทุกรุ่นและรับประกัน Evaporator สำหรับเครื่องปรับอากาศ R32 ทุกรุ่นเป็นเวลา 3 ปี รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปีแรก

5. เฉพาะคอมเพรสเซอร์ ขนาด 8,500 – 49,400 บีทียู ของผลิตภัณฑ์ ROOM AIR, SkyAir ทุกรุ่นรับประกัน 5 ปี แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่อื่นๆ ภายหลัง ระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรก

6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท หรือผู้จำหน่ายหรือผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตามเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ใดๆ ในเครื่องไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้บริษัทมอบหมายให้

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • 8.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
 • 8.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
 • 8.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
 • 8.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
  เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • 8.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

9. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนแฟนคอยล์และ/หรือคอนเดนซิ่งทั้งชุด

10. กรณีนำเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในต่างประเทศการรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด

11. กรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ในใบรับประกันผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการและซ่อมแม้ว่าอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม
(บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)

เครื่องฟอกอากาศ

การรับประกันเครื่องฟอกอากาศ

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนหรือ
ข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง

3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นฟิลเตอร์

4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลารับประกัน 1 ปี

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • 6.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
 • 6.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
 • 6.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
 • 6.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
  เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • 6.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนเครื่องฟอกอากาศที่ซื้อไปแล้ว

8. ในกรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในบัตร ลงทะเบียน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการ และซ่อมแม้ว่าอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)

9. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนแฟนคอลย์ หรือคอนเดนซิ่งทั้งชุด

10. บริการแจ้งซ่อมสายด่วน Cool Line 1271 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 07.00น. – 24.00น.