หัวใจการให้บริการของไดกิ้น เพื่อความประทับใจของลูกค้าคนพิเศษ
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

หัวใจการให้บริการของไดกิ้น

ไดกิ้นตอบโจทย์เพื่อความรวดเร็ว

รวดเร็ว

เรากำหนดเป้าหมายการให้บริการและซ่อม
เครื่องปรับอากาศให้เร็วเพื่อให้ลูกค้ารอคอยน้อยที่สุด

ช่างไดกิ้นที่มีประสบการ์ณ

เชื่อถือได้

ทีมช่างบริการของเราจะต้องค้นหาสาเหตุและกำหนดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำ ทั้งอาการเดิม และอาการอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุข้อบกพร่องเดียวกันโดยเรากำหนดตัวชี้วัดเป็นอัตราการเรียกซ่อมซ้ำ
(Recall , Repeat repair ratio)

ช่างไดกิ้นตอบรับด้วยไมตรีจิต

ด้วยไมตรีจิต

เราให้ความสำคัญกับบุคคลากรในฝ่ายบริการทุกคน ให้ต้องมีกิริยา วาจา มารยาทที่ดี ในการให้บริการกับลูกค้า เราฝึกให้ทีมช่างบริการของเราให้รู้จัก และยึดถือการคิดและเข้าใจในมุมมองของลูกค้าตลอดเวลา (customer point of view) การตั้งใจรับฟังปัญหาของลูกค้าด้วยหัวใจ เพื่อให้เข้าใจปัญหาของลูกค้าและหาวิธีให้บริการที่ถูกต้อง และถูกใจลูกค้ามากที่สุด

นโยบายการให้บริการ (Service Policy)

การตอบสนองลุกค้า
ภายใน 1 วัน
สามารถซ่อมได้สำเร็จ
ตั้งแต่ครั้งแรก
สามารถปิดงานได้
ภายใน 3 วัน
สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า