รายงานการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น เครื่องปรับอากาศรุ่น FTKQ09TV2S - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

รายงานการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น เครื่องปรับอากาศรุ่น FTKQ09TV2S

Created on 30 January 2020

ติดตามเราได้ที่ :

ในปัจจุบันผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ โดยหนึ่งในปัญหาคุณภาพอากาศที่พบเจอคือ ปัญหาฝุ่นละออง (PM) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ในที่โล่ง จากการจารจร รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรม โดยฝุ่นละอองดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อ สุขภาพเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 μm (PM2.5) โดยทั่วไปการป้องกันฝุ่นละอองดังกล่าว ในขณะอยู่นอกอาคารจะทําเพียงใส่หน้ากากเพื่อป้องกันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออาศัยอยู่ในอาคาร เราสามารถใช้เครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ (Air cleaner/ Air Purifier) เพื่อลดความเข้มข้น ของฝุ่นละอองดังกล่าวได้ จึงมีผู้ผลิตผลิตเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศออกขายตาม ท้องตลาดเป็นจํานวนมากโดยพยายามโฆษณาถึงประสิทธิภาพในการบําบัดฝุ่นละอองภายในอาคาร ด้วย การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบําบัดขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเครื่องฟอกอากาศและ เครื่องปรับอากาศยังมีความหลากหลายทั้งทางด้านราคา และทางด้านเทคโนโลยีที่นํามาใช้ ซึ่งปัจจัย ดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยในการศึกษานี้จะทําการทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นละออง ของเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น FTKQ09TV2S โดยใช้วิธีและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ

Microsoft Word - Report-Air Cleaner Testing [Daikin] [Final 14-1

Report-Air Cleaner Testing [Daikin] [Final 14-11-2019].pdf

ติดตามเราได้ที่ :