ไดกิ้นมีนโยบายเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 อย่างไร

ไดกิ้นจัดให้มีการอบรมสัมนาเกี่ยวกับกับติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 โดยบุคลากรผู้เชียวชาญผ่านโครงการ “ช่างแอร์ DD” ให้ผู้ติดตั้งได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรของเราได้ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย