98

การทำงานผิดปกติของปั๊มน้ำเกลือระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิ

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • การดำเนินการของสภาวะกระแสเกิน (OC) ในปั๊มน้ำเกลือระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิ