97

การทำงานผิดปกติของชุดระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิ

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • ชุดระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิมีความบกพร่อง