96

การทำงานผิดปกติของระบบอินเวอร์เตอร์ในระบบหมายเลข 2

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • หน่วยอินเวอร์เตอร์ในพัดลมมีความบกพร่อง