95

การทำงานผิดปกติของระบบอินเวอร์เตอร์ในระบบหมายเลข 1

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • หน่วยอินเวอร์เตอร์ในพัดลมมีความบกพร่อง