94

การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณ (ระหว่างเครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่กับชุดพัดลม)

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • PCB ในชุดพัดลมมีความบกพร่อง
  • สายไฟที่เชื่อมต่อระหว่าง (1) และ (2) มีความบกพร่อง