Error code Archive - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ERROR CODE

กรณีเครื่องปรับอากาศมีปัญหา สามารถตรวจสอบหา Error Code ที่จะแสดงสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นได้โดยการกดรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ

กรุณาระบุหมายเลข Error Code

How to Check Error Codes

การตรวจสอบด้วยตนเองโดยใช้รีโมทควบคุม (SkyAir, VRV)

รีโมทควบคุมติดผนัง รุ่น BRC1C62

1.ถ้าการทำงานหยุดเนื่องจากความผิดปกติจะมีไฟกระพริบข้างๆ ปุ่มเปิด/ปิดของรีโมท และรหัสข้อ ผิดพลาดจะแสดงขึ้น บนหน้าจอ

2.เมื่อทราบความผิดพลาดแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที หรืออาจมากกว่านั้น ประวัติข้อผิดพลาดจะหายไป (รหัส ข้อผิดพลาดจะกระพริบ และระบบการทำงานจะสลับ จากระบบ ตรวจสอบเป็นระบบปกติ)

รีโมทควบคุมติดผนัง รุ่น BRC1E62

1.ถ้าการทำงานหยุดเนื่องจากความผิดพลาด จะมีไฟกระพริบ ตรงปุ่่ม เปิด/ปิดแอร์ และจะมีข้อความ “Error: Push Menu Button” ขึ้นมาล่างจอ

2.กดปุ่ม เมนู/ตกลง และประวัติข้อผิดพลาดจะถูกแสดงใน Main Menu

รีโมทควบคุมแบบไร้สาย

ถ้าการทำงานหยุดลงเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีไฟกระพริบ รหัสข้อผิดพลาด (error code) จะแสดงขึ้นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้...
1. กดปุ่ม INSPECTION/TEST เพื่อเลือก “Inspection” อุปกรณ์จะเข้าสู่ระบบทดสอบ ไฟบอก Unit และช่อง Unit No. จะแสดงเลข “0”

2. ตั้งค่า Unit No.กดปุ่ม UP หรือ DOWN และเปลี่ยน Unit No. จนกว่าจะมีเสียงเตือน*ดังจากแอร์
*จำนวนเสียงเตือน
- เสียงเตือนสั้นๆ 3 ครั้ง: ทำตามการทำงานขั้นต่อไป

- เสียงเตือนสั้นๆ 1 ครั้ง: ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ทำขั้นตอนที่ 4 จนกว่าเสียงเตือนจะดังต่อเนื่อง เสียงเตือนที่ดังอย่างต่อเนื่องหมายความว่า รหัสข้อผิดพลาดได้รับการยืนยันแล้ว
- เสียงเตือนที่ดังต่อเนื่อง: ไม่มีความผิดปกติ

3. กดปุ่ม Mode เลข “0” ตำแหน่งด้านซ้ายของรหัสข้อผิดพลาดจะกระพริบ

4. การตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด (“0”) ด้านซ้าย
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN และเปลี่ยนรหัสข้อผิดพลาดด้านซ้ายจนกว่ารหัสข้อผิดพลาดจะตรง กับเสียงเตือน* รหัสด้านซ้ายจะเปลี่ยนตามข้างล่างนี้ เมื่อกดปุ่ม UP หรือ DOWN
*จำนวนเสียงเตือน
- เสียงเตือนดังต่อเนื่อง: เลขด้านซ้ายและขวาตรงกัน (รหัสข้อผิดพลาดถูกยืนยัน)
- เสียงปิ๊บสั้นๆ 2 ครั้ง: เลขด้านซ้ายตรงกับรหัสผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- เสียงปิ๊บสั้นๆ 1 ครั้ง: เลขด้านขวาตรงกับรหัสผิดพลาดที่เกิดขึ้น


5. กดปุ่ม Mode เลข “0” ตำแหน่งด้านขวาของรหัสข้อผิดพลาดจะกระพริบ

6. การตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด (“0”) ด้านขวา
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN และเปลี่ยนรหัสด้านขวาจนกว่ารหัสข้อผิดพลาดที่ตรงกับเสียง เตือนต่อเนื่องจะดังขึ้น
รหัสด้านซ้ายจะเปลี่ยนตามข้างล่างนี้ เมื่อกดปุ่ม UP หรือ DOWN

การตรวจสอบด้วยตนเองโดยใช้รีโมทควบคุม (Residential Air Conditioner)

รุ่น ARC447A
“วิธีการตรวจสอบ”
ด้วยรีโมทควบคุมแบบไร้สายที่มาพร้อมกับแอร์ หรือขายแยก รหัสข้อผิดพลาด (error code) สามารถถูกตรวจสอบได้ด้วยตัวท่านเอง (กดปุ่ม cancel ค้างทิ้งไว้ 5 วินาที)

1. กดปุ่ม cancel ค้างไว้ 5 วินาที โดยหันรีโมทไปทางแอร์
2. จอแสดงอุณหภูมิบนรีโมทจะเปลี่ยนเป็นแสดงรหัสข้อผิดพลาดและมีเสียงเตือนยาวๆ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:
เพื่อยกเลิกโหมดดูรหัสข้อผิดพลาด กดปุ่ม cancel ค้างไว้ 5 วินาทีอีกครั้ง
โหมดดูรหัสข้อผิดพลาดจะหายไปเองเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ ใน 1 นาที

รีโมทรุ่น ARC455A, ARC452A, ARC433B, ARC423A, ARC417A
“วิธีการตรวจสอบวิธีที่ 1”
1. เมื่อกดปุ่ม cancel ค้างไว้ 5 วินาที หน้าจอจะแสดง “00” กระพริบขึ้นแทนการแสดงอุณหภูมิ
2. กดปุ่ม cancel ซ้ำๆ จนกว่าจะมีเสียงเตือนดังต่อเนื่อง ตารางข้างล่างจะบอกรหัสต่างๆ และจะบอกด้วยเสียงเตือนยาวๆ หมายเหตุ:
- เพื่อยกเลิกโหมดดูรหัสข้อผิดพลาด กดปุ่ม cancel ค้างไว้ 5 วินาทีอีกครั้ง
- โหมดดูรหัสข้อผิดพลาดจะหายไปเองเมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ ใน 1 นาที

“วิธีการตรวจสอบ2”
1. กดปุ่ม TEMP , TEMP , และ MODE พร้อมๆ กัน เพื่อเข้าสู่โหมดตรวจสอบ
-เลข 0 ด้านซ้ายจะกระพริบ หากไม่กระพริบให้ลองใหม่ตั้งแต่ต้น 2. กดปุ่ม TEMP , หรือ TEMP , เพื่อเปลี่ยนตัวเลข จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือน

3. ตรวจสอบด้วยเสียง
เสียงเตือนสั้นๆ 1 ครั้ง: รหัสข้อผิดพลาดไม่ตรงกับอาการชำรุดใดๆ
เสียงเตือนสั้นๆ 2 ครั้ง: รหัสข้อผิดพลาดตำแหน่งด้านซ้ายตรงกับอาการชำรุดเพียงหนึ่งตำแหน่ง แต่ด้านขวาไม่ตรง
เสียงเตือนยาวๆ 1 ครั้ง: รหัสข้อผิดพลาดทั้งสองตำแหน่งตรงกับอาการชำรุดที่เกิดขึ้น
“วิธีการตรวจสอบวิธีที่ 2”
4. กดปุ่ม MODE เลขด้านขวาจะกระพริบ 5. กดปุ่ม TEMP หรือ TEMP เพื่อเปลี่ยนตัวเลขจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญานเตือนดังยาวๆ

6. ตรวจสอบด้วยเสียง
- เสียงเตือนสั้นๆ 1 ครั้ง: รหัสข้อผิดพลาดไม่ตรงกับอาการชำรุดใดๆ
- เสียงเตือนสั้นๆ 2 ครั้ง: รหัสข้อผิดพลาดตำแหน่งด้านซ้ายตรงกับอาการชำรุดเพียงหนึ่งตำแหน่ง แต่ด้านขวาไม่ตรง
- เสียงเตือนยาวๆ 1 ครั้ง: รหัสข้อผิดพลาดทั้งสองตำแหน่งตรงกับอาการชำรุดที่เกิดขึ้น

7. รหัสที่ปรากฎขึ้นพร้อมเสียงเตือนยาวๆ คือรหัสข้อผิดพลาดของอาการชำรุด

8. กดปุ่ม MODE เพื่อออกจากโหมดตรวจสอบ
-เมื่อ “ 7- ” แสดงขึ้น หมายความว่าอยู่ในโหมดทดสอบ
9. กดปุ่มเปิด/ปิด 2 ครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดปกติ หมายเหตุ: หากไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 1 นาที จะกลับไปยังโหมดปกติโดยอัตโนมัติ