เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

15 June 2023 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
 
reward932x932-5
 

รางวัลที่ 1) iPhone 14 Pro Max 128 GB มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อหมายเลขเครื่อง
คุณ ภูมิศักดิ์ ห่อหุ้มE006048

 

รางวัลที่ 2) กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 3,590 บาท จำนวน 50 รางวัล รวม 179,500 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ สุทธิพงศ์ บัณฑิโตE007125
2. นาย พัทยา น้อยไผ่ล้อมE011168
3. คุณ ภิญโญ รื่นรมย์E005524
4. คุณ พัชริญา พงษ์สุทัศน์E006263
5. คุณ นรินทร์ โคคำมาE014903
6. คุณ วรวิทย์ สิทธิวงษ์E005194
7. คุณ ปิยะวัฒน์ สุธาE003399
8. นาย สมเกียรติ พิพัฒน์ศิริชัยE004009
9. คุณ อรทัย จารุกิจไพศาลE001936
10. คุณ วันดี มาลีE020849
11. คุณ ยุทธนา นางงามE002139
12. คุณ สิรามล เรืองพิศาลE043263
13. นาย พชรวัฒน์ ธนจรัสวงศ์E025947
14. คุณ มงคล บัวสาลีE001624
15. คุณ เชิดพงษ์ ตั้งจิตต์นพคุณE001085
16. คุณ สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขาE003594
17. นาย กุลวดี พูลเสนE013992
18. นาย สราวุธ เที่ยงสนิทE010936
19. คุณ สุฑาทิพย์ ชัยสิทธิ์E001422
20. นายอนันต์ พิชญสัจจาE003028
21. คุณ อรอุมา สืบสายE013509
22. คุณ มานพ บุญพิทักษ์นุกูลE006371
23. คุณ ธีรพงศ์ ประสิทธิ์นอกE007103
24. นาง ณัฏฐ์ธัญศา ศรีอรุณE005891
25. คุณ พิชิตพล ก๋าวีE002247
26. คุณ ณภัทร สิริพลากรกิจE001370
27. นางสาว ปิยววณ พึ่งจรูญศักดิ์E020915
28. คุณ ไม้โชค กุลศิริE017100
29. พระ ศราวุฒิ จินดากุลE005640
30. นางสาว วัลลิยา ชุ่มภิรมย์E003720
31. คุณ ควรคบ ทองคำE003618
32. คุณ ชัชภณ ชมชื่นE000808
33. คุณ นริศรา เอี่ยมคุ้ยE005353
34. นาย สมบูรณ์ เอกพลจิตต์ ​E003130
35. คุณ อรรัตน์ เยาวะE003208
36. คุณ ญาณิฐา สมิตทันต์ ​E002523
37. คุณ กุลธิดา เขมชนะสกุลE020055
38. นาย ศุภชัย มิ่งศิริรัตน์E018857
39. คุณ ทัศวรรณ มหาเรือนขวัญE002543
40. คุณ จุฑาทิพย์ ไทยวัฒน์E005544
41. นาย สราวุฒิ รัตนวิจิตรE010705
42. คุณ มัสรินทร์ ใจบุญทาE018011
43. คุณ ธนวัฒน์ ห่านทองE001851
44. คุณ ณัชพล เหงี่ยมไพศาลE006603
45. คุณ พิมพ์พิไลย ชาลาธราวัฒน์E000716
46. นาย ศิรชัชE027232
47. คุณ ชลันธร หนิ้ววิยะวงค์E003169
48. คุณ จิราภรณ์ มัลลิกาโกศลE001311
49. คุณ กนกวรรณ ศิริวรรณE006448
50. คุณ ณัฐภัค บัณฑูรจินดาE011812

 

รางวัลที่ 3) บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 20,000 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ สุวรรนิภา จำปาทองE003201
2. คุณ กุลวดี วรากูลศิริพันธุ์E000481
3. คุณ โชคชัย เฉลียวพงศ์E005877
4. นาย อดิศักดิ์ นันตะวงศ์E006488
5. คุณ ภาวิณี ผลเรืองวิไลแสงE000911
6. คุณ ทัศดาว ธำรงลาภE005001
7. คุณ กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์E006187
8. คุณ ฉวีวรรณ กิตติวรรณารักษ์E005189
9. คุณ พิมพรณี ป้อมแก้วE017422
10. คุณ Weena PongnoreeE003512
11. คุณ Nattawut KlangsatornE007158
12. คุณ ธนรัฐ เเสนสุขเจริญผลE011315
13. นางสาว อัจฉรา นรมานพE005673
14. นางสาว วันทนีย์ สุขเกษมE005154
15. คุณ วรวิมล รังสิยานนท์E002299
16. คุณ อลงกรณ์ เถกิงศักดากุลE006328
17. คุณ ปาริชาติ วงษาเนาว์E016195
18. คุณ นายณัฐพงษ์ ศรีโพธิ์E000363
19. คุณ วิภาวรรณ เบียร์ดีE004048
20. คุณ วิลาสินี แก้วบัวดีE003955

 

รางวัลที่ 4) แก้วไดกิ้น มูลค่า 990 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 19,800 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. นาย บพิตร เนตรสว่างE002995
2. คุณ สุรชัย ชาจันดาE013167
3. นาย คมสันต์ ไชยวิจิตรE002517
4. นาย อุกฤษฏ์ หงสเกาละE002460
5. นางสาว วิสาร์ พีระวิทย์E019565
6. คุณ กันยามาส ชูชีพE004680
7. นาย มาโนช เมืองคำE001499
8. คุณ ณัฐกาญจน์ ขำพ่วงE007017
9. คุณ ศุชญา วรางควนิชย์E002311
10. คุณ สมมน เตชวรรณสิทธิ์E006849
11. คุณ วนิดา สุริยะE009135
12. คุณ กุญช์วิสิฏฐ์ อัครโชคบวรE006366
13. คุณ สุธาสินี วงษ์วังE020298
14. คุณ นภาพร กมลรักษ์E000232
15. คุณ ไกศิน ว่องสีรโชติกิจE000526
16. คุณ ศิรินทิพย์ เครืออินตาE013335
17. คุณ คุณธัช ศรีจันทร์E004717
18. คุณ การุณ ลาวัณย์วิทย์E011927
19. คุณ ศศิมา สีดาE006193
20. คุณ สุวรรณา กลิ่นนาคE000736

 
*สำหรับผู้โชคดีที่ได้ รางวัล Iphone 14 Pro MAX จะได้จำนวน 1 รางวัล และตัวแทนจำหน่ายเจ้าของหมายเลขเครื่องอีก 1 รางวัล

ติดตามเราได้ที่ :