เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

8 June 2023 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
 
reward932x932-6
 

รางวัลที่ 1) iPhone 14 Pro Max 128 GB มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อหมายเลขเครื่อง
คุณ รินนภา เอนกพัฒนกิจE002284

 

รางวัลที่ 2) กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 3,590 บาท จำนวน 50 รางวัล รวม 179,500 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ ภัทรกานต์นรินพร เวชนาวินท์E006428
2. คุณ สมคิด ศิริรัตโนทัยE005879
3. คุณ Natanan BuddhamaleekasemE003319
4. คุณ ศิวฉัตร ฉัตรตะวันE005047
5. คุณ บุญมาก ศรีธัญญลักษณาE001240
6. นาย ธีระ ตันติพาณิชย์กูลE002424
7. นาย ตติยะ หรือโอภาสE005550
8. คุณ ฐิติ วรรโณทัยE007313
9. คุณ ศักดา สดากรE000251
10. คุณ ธนเดช ใจกุยE029276
11. คุณ พีรพัฒน์ ชัชวาลหรรษาE003602
12. นางสาว ฉัตรแก้ว พูลนาคE006028
13. คุณ มนัสพันธ์ นิยมจันทร์E007042
14. คุณ สันธยา วัฒนชูสกุลE005904
15. คุณ นพพร ดำคงE018121
16. คุณ เพ็ญนภา ชาญประเสริฐE001974
17. นางสาว กรรณิการ์ สุพิชญ์E006440
18. คุณ Patsanan SuthithatipE005831
19. คุณ สุวรรณา ถนอมตะคุE003102
20. คุณ จอมขวัญ อ่อนสัมกฤษE002710
21. คุณ ชัยวิชิต ขำบางE005798
22. คุณ มนตรี เวกสันเทียะE002064
23. คุณ วิชาดา วัฒนาE006116
24. นาง นันชลี เขจรนันทน์E002750
25. นาย วีรยุทธ สารีคำE002182
26. นาย วรวิช แตงน้อยE016185
27. คุณ ศัสยา มยุระสกุณE005900
28. คุณ เวชชยันต์ กมลวารินทร์E012310
29. นายรัชพล ดามี ​E000536
30. คุณ เชลล์ อมรสินทวีE007414
31. คุณ ขจรเกียรติ มานะเฝ้าE006087
32. คุณ พัชมณฑ์ โปร่งตุ้มE003632
33. คุณ สุวรรณา โพธิ์ทองE000819
34. คุณ ศุภกร มหาโภคสมบัติ ​E005716
35. คุณ ณัชชินา เฟื่องแก้วE004726
36. นาย พีรพัฒน์ สมมัง ​E005954
37. คุณ จิราพร บุญประเสริฐE002690
38. คุณ วรากันตา สากาE011947
39. นาย จรงค์ ช่วยปรางE007055
40. นางสาว พรพรรณ กันทาหงษ์E005238
41. คุณ ทัศนีย์ โพธิ์ภักดีE040153
42. คุณ สมเจตน์ กาบจันทร์E022353
43. คุณ กิตติภพ อินทรโฉมE004148
44. นาย ธวัชชัย สีอินทร์E013239
45. คุณ ธนกร สอวิเศษE005713
46. คุณ ณัฐสินี วันทมาตย์E000159
47. คุณ ทองสุข วชิรปัทมาE004327
48. คุณ พรทิภา มิฆเนตรE001799
49. นางสาว กัญญาณัฐ โสมกระโจมE092918
50. คุณ ศิริศักดิ์ ขันไชยE014560

 

รางวัลที่ 3) บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 20,000 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. นางสาว รุ่งตะวัน สว่างไพศาลกุลE001641
2. นางสาว พัชชาพลอย ปรัชญาโรจน์E002503
3. คุณ นภัสนันท์ วศินรุจิศักดิ์E003683
4. คุณ พีรพล ส่วยกุลE003748
5. นาย สนปกรณ์ จูโตE007015
6. คุณ ราชานนท์ ลิมป์รัชตามรE006134
7. คุณ วันทนี เจียรจิระนัยE006023
8. คุณ จุฑารัตน์ สุทธิภูติE117802
9. นางสาว ฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์E002417
10. คุณ ประภัสสร ฉิมมาลาE003888
11. นาย ดิศนันท์ ลีนิรันดรE005729
12. คุณ ธนภูมิ ศิริโพธิ์พันธุ์กุลE005575
13. นาย สมเกียรติ จันทราจีระธำรงค์E002755
14. คุณ นภาพร กองแก้วE002712
15. คุณ ศุภวัฒน์ ด้วงรอดE011889
16. นางสาว กรแก้ว วงศ์วรรณE008314
17. คุณ พนัชกร ทองอ่อนE015964
18. คุณ นัฐพงษ์ สารีมุกข์E009805
19. คุณ วราภรณ์ รอดนิลE003141
20. คุณ พีรพัฒน์ ชัชวาลหรรษาE011808

 

รางวัลที่ 4) แก้วไดกิ้น มูลค่า 990 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 19,800 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ ชาติ พิมลนอกE002013
2. คุณ พฤกษา ผอสูงเนินE004012
3. คุณ อัคภณ มหาพลE000752
4. นางสาว อรทัย ฤกษ์เสริมสุขE002285
5. คุณ กำธร ศรีรัตนานนท์E012039
6. นางสาว วรลักษณ์ บุญช่วยแล้งE000582
7. คุณ กรกาญจน์ แซ่เอี้ยวE013809
8. คุณ กุณลดา ดังสะท้านE003444
9. คุณ ฐิติพงศ์ ชาริโตE020592
10. นาง สุดา แซ่เฮงE002730
11. คุณ วาลี นรารัษ์E006420
12. นาย ธีรพงศ์ พงศ์เศวตฤทัยE012932
13. คุณ สุพัตรา ต๊ะแก้วE005749
14. นาย วีระพล มงคลศาสตร์E003210
15. คุณ อนันดา ดูฟูร์E007094
16. คุณ กิตติ ธราE005373
17. นาย วรวิช อึงฤทธิ์เดชE004160
18. คุณ Yuwathida JarukmoonE001362
19. นางสาว นิภาภรณ์ นวลจันทร์ฉายE000337
20. นาย พิษณุ ลิ่มสุวรรณ์E013826

*สำหรับผู้โชคดีที่ได้ รางวัล Iphone 14 Pro MAX จะได้จำนวน 1 รางวัล และตัวแทนจำหน่ายเจ้าของหมายเลขเครื่องอีก 1 รางวัล

ติดตามเราได้ที่ :