เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 92 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 92 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

6 July 2023 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 92 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 
microsoftteams-image-29
 

รางวัลที่ 1) รถยนต์ไฟฟ้า BYD จำนวน 1 รางวัล

ชื่อหมายเลขเครื่อง
คุณ อรสุดา ฐิตสุภวัฒน์E000893

 

รางวัลที่ 2) iPhone 14 Pro Max 128 GB มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อหมายเลขเครื่อง
คุณ จิรัฎฐ์ วงศ์สุรินทร์E012729

 

รางวัลที่ 3) กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 3,590 บาท จำนวน 50 รางวัล รวม 179,500 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ พิเชษฐ สิทธิอำนวยE003418
2. คุณ อนุชา จำรัสแสงE009447
3. คุณ อนุสรณ์ นาครัตน์E011771
4. นางสาว ศิริวรรณE027950
5. คุณ พุธทยา แสงหิรัญE007757
6. คุณ ณัฐวุฒิ กิตติพงศ์พัฒน์E016047
7. คุณ พงกร ครุฑฑานนท์E006890
8. คุณ กาจสกล แก้วนุกูลE023642
9. คุณ จริยา ไตรชัชวาลE006364
10. คุณ สุเมธ ไกรสนธิ์E006153
11. คุณ โรจนพนธ์ เหลาลาภะE028456
12. คุณ สุเมธ ไกรสนธิ์E006064
13. นาง อารมย์ ช้างศิริE013992
14. คุณ มนทิรา ทรงจินดาE002795
15. คุณ ธนิทธิ์นันท์ ศุภเวศมานนท์E002050
16. คุณ อติธีร์ธร โชติสิริวรกุลE005730
17. คุณ ธีรวัฒน์ อุดต่อมE005664
18. นาย คณาธิป พราหมณ์เกษมE000562
19. คุณ สุจิตรา ภูมิชัยE005678
20. คุณ พัชรินทร์พร บุณยพุฒรังษีE001926
21. คุณ ธีรชัย อุกฤษฎ์มโนรถE007578
22. คุณ สุทิศา นุชเนตรE006579
23. คุณ กิตลดา กิตยคมE005465
24. คุณ กรกฎ ศรีบาลE004531
25. คุณ อนันดา ดูฟูร์E007094
26. คุณ จันทิมา ฉันทนะสุขศิลป์E001758
27. คุณ พงศธร ฉายะเกษตรินE005512
28. คุณ ศิริรักษ์ เฮงนิรันดร์E004894
29. คุณ อาภรณ์ สุจิตจรE006004
30. คุณ ธันชพร สาระพันธ์E005332
31. คุณ จุฑามาศ เขียวอินทร์E014104
32. คุณ บุญเลิศ วิริยะตั้งสกุลE013708
33. คุณ มิ่งขวัญ บุระมาศE002367
34. คุณ พันธนีย์ ทรายแก้วE005785
35. คุณ ศุภาพิชญ์ ทองฉัตรE001109
36. คุณ นุชสุดา อุทัยสินศักดิ์E002926
37. คุณ ภัทรศรี เผ่าสีหาE000388
38. คุณ อินทิรา เหมาะสมานE001015
39. คุณ ธนัทนนต์ นัทธ์ทัตธนันท์E003658
40. คุณ พัทธภูมิ ธรรมศรีสวัสดิ์E006732
41. นาย ณภัทร จรรยาวัฒน์E034777
42. คุณ กนกวรรณ โฆษิตวงศ์E006195
43. คุณ รำไพ แก้ววรรณาE001159
44. คุณ วรพงศ์ เฟื่องฟูนวกิจE000594
45. คุณ เกษมศักดิ์ ลิมปานุวัฒน์E001943
46. คุณ ธัญชนก มาละกุลE004364
47. คุณ ธนณัฐ ทินกรรัศมีE006956
48. นาย จักรพันธ์ ศศิริรัชชานนท์E031192
49. คุณ วิชญา ฉวีวงศ์พงษ์เดชE004359
50. คุณ ธนวัฒน์ บุญจับE006170

 

รางวัลที่ 4) บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 20,000 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ สุกัญญา บัวผันE005511
2. คุณ ณัฐวุฒิ บุญประคองE005981
3. คุณ Kamonrat wiratE000891
4. คุณ ปวีณ์พร อำนาจE002316
5. นางสาว ภควดี พลบัวไขE002684
6. นาย อิศราวงศ์ กองม่วงE008910
7. คุณ ปรียนุช เย็นไธสงE017917
8. นาย ฐิตาพร เครือศรีE003418
9. คุณ พีระพงศ์ สัญญาอริยาภรณ์E011565
10. คุณ อัจฉรา ริมภพลาภE002912
11. นางสาว นภาพร เยสอกู่E005054
12. นาย กษิดิศ หล่อไพสิฐE006471
13. คุณ โอภาส ปฏิมานุเกษมE006897
14. นางสาว ลักษณพร วงศ์อินต๊ะE008148
15. นาย ภาณุวัฒน์ ศิริวัฒน์E034513
16. คุณ กมลชนก ธนศิริกานต์กุลE013002
17. คุณ สิรินณี วีรวัฒนานนท์E001889
18. คุณ ครองเมือง ชูไทยE001925
19. คุณ อิงวณา ชัยชาญE005042
20. นาย สุทธิพงศ์ สุทธิวรพันธ์E042970

 

รางวัลที่ 5) แก้วไดกิ้น มูลค่า 990 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 19,800 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ สุรณรงค์ พุ่มไพจิตรE010236
2. นาย ประชุม เปรี่ยมพิมายE009593
3. นางสาว ปัญชลีย์ วริศธนาอนันต์E016764
4. นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิชE006117
5. คุณ ปรางทิพย์ รักษ์เผ่าE005772
6. คุณ ชยากร กันประชาE012054
7. คุณ สุนทร โพธิ์ทองE005368
8. นาย รัฐพล อังศุพิศุทธิ์E005092
9. คุณ สุรินธร ใหม่อารินทร์E000152
10. นาง เพ็ญศิริ พิชิตพลไชยE003753
11. คุณ ไตรภพ รัตนจันทE002604
12. นาย บุญลือ สืบเทพE079341
13. นาง กัญญวัณย์ ปิยวัฒน์ธนากุลE024799
14. นาย อัครภูมิ อัครวรมาศE002275
15. คุณ ทัตพิชา ร่มทวีสุขE021970
16. คุณ ประเสริฐ วัฒนสินพงษ์E002399
17. คุณ จามจุรี พลอยไธสงE007185
18. คุณ กุศล จารไนย์E003960
19. คุณ Ubonkarn SupaviriyakornE000735
20. นาย ณรชต อภิมหาผลE004116

 
*สำหรับผู้โชคดีที่ได้ รางวัล Iphone 14 Pro MAX จะได้จำนวน 1 รางวัล และตัวแทนจำหน่ายเจ้าของหมายเลขเครื่องอีก 1 รางวัล

ติดตามเราได้ที่ :