เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

1 June 2023 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
 
reward932x932-4
 

รางวัลที่ 1) iPhone 14 Pro Max 128 GB มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อหมายเลขเครื่อง
นาย วรวิสท์ เรืองชัยนิคมE001885

 

รางวัลที่ 2) กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 3,590 บาท จำนวน 50 รางวัล รวม 179,500 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ สุเมธ แซ่ลิ่วE000335
2. คุณ พรทิพย์ วันลาE000440
3. คุณ กนกอร​ ศรีพนมE005102
4. นาย คณิศร แซ่แต้E002325
5. คุณ คมสันต์ ม่วงสวรรค์E035430
6. คุณ สุพรรษา โพธิกนิษฐE00125
7. นาย ชุติพนธ์ พลารักษ์E025951
8. คุณ กุญช์วิสิฏฐ์ อัครโชคบวรE016377
9. คุณ พรพรรณ ศิริเกตุE005642
10. คุณ นันทพันธ์ แก้วดีE006080
11. คุณ sangarun jarujanyaE047166
12. นาง มินท์มันตา ชิราอิชิE003338
13. นาง สุวรรณา จิตรอบอารีย์E001505
14. นางสาว พัชรินทร์ วิทยานนท์E003028
15. คุณ บุญญภู ยอดละเอียดE003174
16. คุณ ศุภัคชญาE041790
17. คุณ นริศา เดชะคำภูE000235
18. คุณ อัคธัช ชวนะพงศ์E028892
19. คุณ ดวงพรE007524
20. นาย เพ็ชรพนม กะยุตาE008421
21. นาย สัมพันธ์ ควรรับส่วนE001652
22. คุณ พศิน สาระผลE002001
23. คุณ สุพรรณี เซ็มแม้นหมัดE014969
24. นางสาว ศศิประภา พิลาE000800
25. คุณ วิษณุ จิตระวังE000644
26. คุณ ฐากร ภัคเลิศกุลE000357
27. นาย วีระยุทธ เนาวรัตน์E004975
28. คุณ ฟ้าลิขิต ศรีทองภาพE000150
29. คุณ เกื้อกูล น้อยอ๊อต ​E000334
30. นาย ธนธัช สุขพันธ์E005099
31. คุณ บุญแต่ง แสงจันทร์E004975
32. คุณ นันชลี เขจรนันทน์E005358
33. นาง ชมานันท์ โรจนวิทย์สกุลE000784
34. คุณ ศยามล จันทร์ฉาย ​E001123
35. คุณ นิรชา ดีเจริญE000171
36. คุณ กีรนันท์ ลีลาคณาทรัพย์ ​E035576
37. คุณ พิชนันท์ โนรัตน์E000441
38. นาย พุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์E00737
39. คุณ พรเทพ วัชรอำนวยE001053
40. คุณ วิชญา ฉวีวงศ์พงษ์เดชE018206
41. คุณ Pinusara ChuaypanyaE002710
42. นาย อนุสรณ์ ศรีชลเพชรE001642
43. นาย บุญยิ่ง ปู่เกตุแก้วE004135
44. นาง สิริยาณีย์ หวงวงษ์E000726
45. คุณ จักรพันธ์ บัวภาE003312
46. นางสาว ดวงขนก ภูอุทัยE025452
47. คุณ นรินทร กลึงโพธิ์E013034
48. คุณ วัชรินทร์ คงเกตุE023409
49. คุณ ณัฐธิดา เสงี่ยมโคกกรวดE004901
50. นาย สมศักดิ์ ภัทรกมลE005980

 

รางวัลที่ 3) บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 20,000 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ เนติพงศ์ จันทร์ทรงE004605
2. คุณ มาศสุภา ธรรมมะE000264
3. นางสาว ปิ่น กล่อมจิตต์E002115
4. คุณ อุษณีย์ อมรมณีกุลE004703
5. นาง ธัชรีย์ ทันด่วนE000577
6. คุณ พีระวิชญ์ บุตรศรีE004127
7. คุณ อรวรรณ จงบริบูรณ์E005920
8. คุณ ธวัชชัย รักษ์รอดE000536
9. คุณ มยุรี เสงี่ยมพักตร์E003152
10. คุณ Narongsak KanathumE000482
11. นาย อานนท์ ปรางศรE011532
12. คุณ พิมลรัตน์ หาญเลิศประเสริฐE005588
13. คุณ มงคล บัวสาลีE000149
14. คุณ กมลวรรณ สุดใจE000969
15. นาย กันณพงศ์ วงจันทร์ศิลป์E001895
16. นาย สมศักดิ์ วิชัยกุลE000474
17. คุณ นิเวศน์ สุขประดับE004730
18. คุณ กัญญพัชร ชัยวงศ์สุรฤทธิ์E000286
19. นางสาว ธนาวดี ลิ้มโสภิตพรรณE003135
20. คุณ montree amornwithayawechE012029

 

รางวัลที่ 4) แก้วไดกิ้น มูลค่า 990 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 19,800 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. คุณ วัชวินทร์ ศรีรวีวงศ์E005638
2. คุณ มงคล ช่วงโชติE001512
3. นาย มานะ ปันวรนุชกุลE001413
4. นาง กรรณิกา พุ่มพวงE031641
5. คุณ เสกสรร ศรีโชคE005178
6. นาย ประชา ดิษบรรจงE001790
7. คุณ มณฑล ก๋าแก้วE011969
8. นายอดิศร ตรีมรรคE001335
9. คุณ กวิสรา ขันติดำรงกุลE006248
10. คุณ สรารัตน์ ขวัญม่วงE008835
11. นางสาว พรทิพย์ วันลาE000440
12. คุณ ศิริวรรณ ศรีโสภาE003048
13. นาย สุพจน์ ศรีสอ้านE001241
14. คุณ ภัทรวดี พยุหกฤษE018428
15. คุณ จีระศักดิ์ พิมโสดาE005593
16. คุณ เอกชัย อิทธิวามีธรรมE005677
17. คุณ สุธีร์ ศรีวงศ์กรเวชช์E003590
18. นาย จารุณี ศรีทองE004592
19. คุณ เสฏฐวุฒิ ดวงไทยE000881
20. นายอนันต์ แพรสุรินทร์E006477

*สำหรับผู้โชคดีที่ได้ รางวัล Iphone 14 Pro MAX จะได้จำนวน 1 รางวัล และตัวแทนจำหน่ายเจ้าของหมายเลขเครื่องอีก 1 รางวัล

ติดตามเราได้ที่ :