Siam Daikin Sales Co.,Ltd (SDS)-THE MOST ADVANCED Service Warranty
31_Warranty_Thai_V2_02

เงื่อนไขการรับประกันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 การรับประกันเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วน หรือ ข้อผิดพลาดในการ ผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จหรือเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง (18 เดือน) นับตั้งแต่วันออกใบส่งของจากบริษัทฯ โดยจะยึดถือเวลาใดเวลาหนึ่งที่ถึงก่อน

2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง

3. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัท ฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในระยะ เวลารับประกัน 1 ปี แรก เฉพาะเมื่อผู้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยถูกต้องตามข้อแนะนำ ในสมุดคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้แนบมากับเครื่องเท่านั้น

4. รับประกันแผงอินเวอร์เตอร์พีซีบีตัวคอยล์ร้อนภายนอกอาคารสำหรับเครื่องปรับอากาศ Room Air อินเวอร์เตอร์ R32 ทุกรุ่นและรับประกัน Evaporator สำหรับเครื่องปรับอากาศ R32 ทุกรุ่นเป็นเวลา 3 ปี รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปีแรก

5. เฉพาะคอมเพรสเซอร์ ขนาด 8,500 – 49,400 บีทียู ของผลิตภัณฑ์ ROOM AIR, SKY AIR ทุกรุ่นรับประกัน 5 ปี แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่อื่น ๆ ภายหลัง ระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรก

6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท หรือผู้จำหน่ายหรือผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตามเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ใด ๆ ในเครื่องไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้บริษัทมอบหมายให้

8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

8.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการใช้ผิดวิธี

8.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการแก้ไขหรือดัดแปลง

8.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

8.4 ความเสียหายอันเนื่องมาจาการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟใหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ

8.5. ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

9. บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนแฟนคอลย์ และหรือคอนเดนซิ่ง ทั้งชุด

10. กรณีนำเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในต่างประเทศการรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด

11. กรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ในใบรับประกันผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการ และซ่อมแม้ว่าอยู่ใน ระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)

2 การรับประกันเครื่องฟอกอากาศ

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วน หรือ ข้อผิดพลาดใน การผลิตเท่านั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง

3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นฟิลเตอร์

4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัท ฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในระยะ เวลารับประกัน 1 ปี

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท ฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท ฯ

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
6.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการใช้ผิดวิธี
6.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการแก้ไขหรือดัดแปลง
6.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
6.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟใหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
6.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจาการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
7. บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนเครื่องฟอกอากาศที่ซื้อไปแล้ว

8. ในกรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในบัตร ลงทะเบียน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการ และซ่อมแม้ว่าอยู่ใน ระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)