รายงานการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศรุ่น MC40UVM6 และ MC55UVM6 - Daikin
  • Home
  • Service
  • Tips and tricks
  • รายงานการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศรุ่น MC40UVM6 และ M...

รายงานการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศรุ่น MC40UVM6 และ MC55UVM6

Created on 11 March 2020



ในปัจจุบันผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ โดยหนึ่งในปัญหาคุณภาพอากาศที่พบเจอคือ ปัญหาฝุ่นละออง (PM) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ในที่โล่ง จากการจารจร รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรม โดยฝุ่นละอองดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อ สุขภาพเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 μm (PM2.5) โดยทั่วไปการป้องกันฝุ่นละอองดังกล่าว ในขณะอยู่นอกอาคารจะทําเพียงใส่หน้ากากเพื่อป้องกันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออาศัยอยู่ในอาคาร เราสามารถใช้เครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ (Air cleaner/ Air Purifier) เพื่อลดความเข้มข้น ของฝุ่นละอองดังกล่าวได้ จึงมีผู้ผลิตผลิตเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศออกขายตาม ท้องตลาดเป็นจํานวนมากโดยพยายามโฆษณาถึงประสิทธิภาพในการบําบัดฝุ่นละอองภายในอาคาร ด้วย การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบําบัดขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเครื่องฟอกอากาศและ เครื่องปรับอากาศยังมีความหลากหลายทั้งทางด้านราคา และทางด้านเทคโนโลยีที่นํามาใช้ ซึ่งปัจจัย ดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยในการศึกษานี้จะทําการทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นละออง ของเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MC40UVM6 และ MC55UVM6 โดยใช้วิธีและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ

mc40uvm6-pm2-5-test-result_page_1

mc40uvm6-pm2-5-test-result_page_2

mc55uvm6-pm2-5-test-result_page_1

mc55uvm6-pm2-5-test-result_page_2