Siam Daikin Sales Co.,Ltd (SDS)-THE MOST ADVANCED r32
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

สารทำความเย็น R32 คืออะไร ?

สารทำความเย็น R32 คือสารทำความเย็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่เปลี่ยนถ่ายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมน้อยกว่าสารทำความเย็นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนถ่ายความร้อน

เครื่องปรับอากาศส่งต่อความร้อนขณะที่สารทำความเย็นไหลเวียนระหว่างชุดภายในและชุดภายนอก แม้จะมีสารทำความเย็นหลายประเภทอยู่ในตลาด แต่สารทำความเย็น R32 คือสารทำความเย็นใหม่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เพราะ R32 ส่งผ่านความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดการใช้พลังงานมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับการใช้สารทำความเย็น R22 มากไปกว่านั้น สารทำความเย็น R32 มีค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสารทำความเย็นที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันอย่าง R22 และ R410A ถึง 3 เท่า


*ที่มา
ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) อ้างอิงจาก IPCC Fourth Assessment Report. Comparative 100 year GWP: HFC410A, 2,090; HFC32, 675.

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่พัฒนาและผลิตทั้งเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็น ไดกิ้นจึงริเริ่มใช้สารทำความเย็น R32 ในเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกของโลก

กระแสของสารทำความเย็น

ในปัจจุบันมีสารทำความเย็นหลายชนิดที่ใช้กันอยู่ในเครื่องปรับอากาศ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มมีความเข้างวดมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากข้อตกลงตามพิธีสารมอนทรีออลในปี 1987 และพิธีสารเกียวโตในปี 1997 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหันมาใช้สารทำความเย็นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

แม้สารทำความเย็น R410A ที่ใช้กันในปัจจุบันจะมีค่าการทำลายชั้นโอโซน (ODP) เป็นศูนย์ แต่ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่สูงก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่ดี

ในขณะที่สารทำความเย็น 32 จะมีค่าการทำลายชั้นโอโซน (ODP) เป็นศูนย์ และมีค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) เพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับสารทำความเย็น R410A

ดังนั้นกระแสการใช้สารทำความเย็นเจเนอเรชั่นใหม่จึงเพิ่มสูงขึ้นไดกิ้นเป็นบริษัทเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกที่ริเริ่มใช้สารทำความเย็น R32 ในเครื่องปรับอากาศด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะที่เป็นบริษัทแห่งเดียวที่พัฒนาและผลิตทั้งเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็น

*ที่มา:
ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) อ้างอิงจากIPCC Fourth Assessment Report. Comparative 100 year GWP: HFC410A, 2,090; HFC32, 675.