Siam Daikin Sales Co.,Ltd (SDS)-THE MOST ADVANCED inverter
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

ระบบอินเวอร์เตอร์คือเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยกำจัดการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเครื่องปรับอากาศด้วยระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ทรงประสิทธิภาพทั้งนี้เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นตามอุณหภูมิที่กำนดโดยผู้ใช้เมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าที่ตั้งไว้ และทำความร้อนเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าที่ตั้งไว้

ความเร็วของมอเตอร์ในเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์จะคงที่และอุณหภูมิจะถูกปรับด้วยการเปิด-ปิดของมอเตอร์ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ อุณหภูมิจะถูกปรับโดยการเปลี่ยนโดยใช้วิธีการลด-เพิ่มความเร็วมอเตอร์โดยไม่มีการเปิด-ปิด

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดพลังงาน 30%

อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

ระบบอินเวอร์เตอร์คือเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยกำจัดการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเครื่องปรับอากาศด้วยระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ทรงประสิทธิภาพทั้งนี้เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นตามอุณหภูมิที่กำนดโดยผู้ใช้เมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าที่ตั้งไว้ และทำความร้อนเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าที่ตั้งไว้

ความเร็วของมอเตอร์ในเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์จะคงที่และอุณหภูมิจะถูกปรับด้วยการเปิด-ปิดของมอเตอร์ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ อุณหภูมิจะถูกปรับโดยการเปลี่ยนโดยใช้วิธีการลด-เพิ่มความเร็วมอเตอร์โดยไม่มีการเปิด-ปิด

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดพลังงาน 30%

เมื่อเปรียบเทียบเหมือนกรณีคนวิ่ง

1. เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

วิ่งสุดแรงแล้วหยุดวิ่ง ทำแบบนี้ซ้ำๆ ตลอดการวิ่ง ทำให้ใช้พลังงานมากกว่า

2. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

เมื่อวิ่งอย่างคงที่ในอัตราที่เหมาะสม นักวิ่งจะวิ่งต่อไปโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงาน

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้อย่างไร?

1. มอเตอร์ทำงานด้วยแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า

มอเตอร์ประกอบด้วยแม่เหล็ก 2 ประเภท
ประเภทแรกคือแม่เหล็กถาวรที่มีคุณสมบัติสร้างสนามแม่เหล็กตามธรรมชาติ
อีกประเภทหนึ่งคือแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ผลิตสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า

2. ทิศทางของกระแสไฟฟ้าถูกกำหนดจากขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า

ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ของแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางกระแสไฟฟ้า

ทิศทางกระแสไฟฟ้าจะสลับข้างเมื่อขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ของแม่เหล็กไฟฟ้าสลับขั้วกัน

3. มอเตอร์หมุนโดยการสลับทิศทางของกระแสไฟฟ้า

เมื่อแม่เหล็กสัมผัสกันจะเกิดแรงดูดกันระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ และยังเกิดแรงผลักกันระหว่างขั้วที่เหมือนกัน

มอเตอร์จะหมุนได้จากแรงดูดและแรงผลักของแม่เหล็ก โดยเกิดจากการเปลี่ยนขั้วของแม่เหล็กไฟฟ้า

4. ระบบอินเวอร์เตอร์จะปรับเปลี่ยนความเร็วด้วยการสลับทิศทางของกระแสไฟฟ้า และนั่นเองที่ทำให้มอเตอร์หมุน

ระบบอินเวอร์เตอร์หมุนมอเตอร์ด้วยการสลับทิศทางของกระแสไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้า

นอกจากนี้ อัตราควบคุมความเร็วของการหมุนมอเตอร์จะถูกควบคุมผ่านการจำกัดความเร็วของการสลับขั้วแม่เหล็ก

ดูผลิตภัณฑ์