Siam Daikin Sales Co.,Ltd (SDS)-THE MOST ADVANCED heat pump
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

Heat Pump คืออะไร?

Heat Pump คือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่ส่งความร้อนได้โดยไม่ต้องสร้างความร้อน

ทุกๆ ที่ล้วนมีความร้อนอยู่ในอากาศ แม้กระทั่งในที่ที่หนาวเย็นมากๆ อย่างเช่น ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ แต่เพราะมีความร้อนอยู่ในอากาศน้อย ทำให้อากาศหนาวเย็น ณ ที่ที่นั้น

เมื่อปริมาณความร้อนในอากาศมาก อุณหภูมิจะสูง
เมื่อปริมาณความร้อนในอากาศน้อย อุณหภูมิจะต่ำ

Heat Pump คือเทคโนโลยีที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปลี่ยนถ่ายความร้อน

ยกตัวอย่างเช่น การทำความร้อนเกิดจากการส่งผ่านความร้อนจากภายนอกสู่ภายในห้องโดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนถ่ายความร้อนทำได้อย่างไร?

1. ความร้อนถูกเปลี่ยนถ่ายโดยสารทำความเย็น

สารทำความเย็นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนถ่ายความร้อน

เครื่องปรับอากาศจึงทำหน้าที่เปลี่ยนถ่ายความร้อนในขณะที่สารทำความเย็นไหลเวียนภายในเครื่องระหว่างชุดภายนอกและชุดภายใน

สารทำความเย็นมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับเครื่องปรับอากาศ เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนอยู่ใน

2. การเปลี่ยนถ่ายความร้อน

ตามกฎฟิสิกส์ ความร้อนจะถ่ายเทจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ที่ที่อุณหภูมิต่ำ

ยกตัวอย่างเช่น หากวางช้อนที่ร้อนอยู่บนช้อนที่เย็น ช้อนที่เย็นจะอุ่นขึ้น เพราะความร้อนเปลี่ยนถ่ายจากที่ที่ร้อนไปสู่ที่ที่เย็น

การเปลี่ยนถ่ายความร้อนจะสิ้นสุดลงเมื่อวัตุสองชั้นมีอุณหภูมิเท่ากัน

3. เมื่อใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของความร้อน สารทำความเย็นจะส่งผ่านความร้อนและเปลี่ยนคุณสมบัติไปตามการทำความร้อนหรือเย็นภายในเครื่อง

<กระบวนการทำความร้อน>

ความร้อนจะถูกดึงจากภายในส่งมายังภายในห้อง

ดูผลิตภัณฑ์