Register to Daikin

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ Cool Line 02 715 3333

    ข้าพเจ้ายินยอมและมอบหมายให้บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด สามารถนำข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้ เปิดเผย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนนี้หรือได้รับจากการทำธุรกรรมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ให้แก่บุคคลอื่น ในลักษณะที่บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก และยินยอมให้บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ติดต่อกลับทุกๆ ช่องทางที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่อาจเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าได้