นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้ 2. ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ทั้งผลกระทบทางตรง และทางอ้อม 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลมากที่สุด 4. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นตลอดถึงลูกค้า และให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม