นโยบายของไดกิ้น - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

นโยบายสิ่งแวดล้อม

0001-1

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน สิ่งแวดล้อม โดยได้นำระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็น พื้นฐานในการปฏิบัติ โดยยึดมั่นในหลักการ และแนวทางปฏิบัติงานดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้
2. ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ทั้งผลกระทบทางตรง และทางอ้อม
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลมากที่สุด
4. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นตลอดถึงลูกค้า และให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

0001

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ลูกค้า กฏหมายและกฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่น ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคุมคุณภาพงาน จากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ได้อย่าง รวดเร็ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่น - เราจะจัดจำหน่ายสินค้า และชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดส่ง อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. ให้บริการที่ดี - เราจะมอบความเอาใจใส่ ในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าในทุกด้าน โดยเฉพาะ ในด้านการขาย และการให้บริการหลังการขาย
3. อย่างต่อเนื่อง - เราจะทำการวิเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ และ วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผน ในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง